e-Księgarnia

Księgarnia Internetowa GWSH

 Kup on-line!
 
 
bykowska.jpg

Sylwia Bykowska red. nauk.
WYMIARY ZMIENNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓŁCZESNEJ EUROPY
Rok wydania 2013
Objętość 333 s.

36,00 zł

Publikacja ukazuje wymiary zmienności zachodzących we współczesnej przestrzeni społecznej Europy w warunkach globalizacji. Dokonują się równolegle na poziomie regionalnym, narodowym oraz ponadnarodowym. Autorzy wypowiadający się w tomie analizują zmiany relacji między jednostkami, grupami, organizacjami, kulturami i społeczeństwami. Książka składa się z czterech części tematycznych, które poruszają się w takich obszarach jak: kryzysy społeczno-ekonomiczne w Unii Europejskiej, konstruowanie sfery publicznej, regionalizm, tożsamość i obywatelskość oraz zmienność postaw w warunkach przemian politycznych i kulturowych. Znaczące, niekiedy wręcz rewolucyjne przeobrażenia zachodzą we wszystkich obszarach życia ludzkiego: w sztuce, nauce, religii, moralności, edukacji, polityce, ekonomii czy życiu rodzinnym. Interdyscyplinarny charakter książki pozwala ukazać różne kierunki społecznego rozwoju w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności politologii, historii, socjologii, pedagogiki oraz ekonomii.

 
clip_image002.jpg

Piotr Mikuli (red. nauk.)
STATUS PRAWNY SĘDZIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH POLITYCZNYCH
Rok wydania 2013
Objętość 376 s.

31,70 zł

Opracowanie stanowi próbę przedstawienia statusu prawnego sędziów w wybranych systemach politycznych. Książka składa się z trzech części. W pierwszej analizą objęto problematykę statusu sędziego w Zjednoczonym Królestwie i w Stanach Zjednoczonych, część druga odnosi się do narodowych systemów politycznych kilku wybranych państw Europy kontynentalnej. Z koli trzecia część dotyczy systemów politycznych o charakterze supranarodowym (Rada Europy, Unia Europejska). Tematyce statusu prawnego sędziego w Polsce poświęcono dwa rozdziały, z których jeden ma charakter historycznego wprowadzenia; w aspekcie ustroju II RP ukazuje czytelnikowi genezę niezależności sądów i niezawisłości sędziów w warunkach niepodległego państwa. Drugi prezentuje rozwiązania przyjęte obecnie w Polsce.

 
pedagogika_szkolna.jpg

Jadwiga Szymaniak
PEDAGOGIKA SZKOLNA

Rok wydania 2013
Objętość 413 s.

31,50 zł

Książka daje zarys problemów i paradygmatów współczesnej pedagogiki szkolnej w społeczeństwie wiedzy. Precyzuje podstawowe pojęcia pedagogiczne, jak między innymi wychowanie i socjalizacja w szkole, ukazując możliwe alternatywy i horyzonty. Zajmuje się szkolną rzeczywistością, ale również możliwościami, potencjałem, celami edukacji. Przynosi przykłady praktycznych rozwiązań zaczerpnięte z obserwacji rzeczywistości szkolnej w Polsce i na świecie.

 
kubogu_big.jpg

Zbigniew Danielewicz
KU BOGU - "WSZYSTKIEMU WE WSZYSTKIM"
HOLISTYCZNA ESCHATOLOGIA JURGENA MOLTMANNA
Rok wydania 2009
Objętość 300 s.

50,00 zł

Zbigniew Danielewicz promuje na scenie polskiej kultury teologa niemieckiego, przy tym protestanta tradycji kalwińskiej. Koncentruje się na "kształcie i wartości ostatecznej wizji Boga, która wyłania się z bogatego piśmiennictwa Moltmanna". Autor rozprawy dał się już poznać jako dobry znawca myśli Moltmanna. Podejmując zagadnienie eschatologii teologa z Tybingi, podejmuje temat wielki, podstawowy, ogniskujący i organizujący niemal całość jego nauczania, przy równoczesnym wyprowadzeniu na scenę jego oryginalności. „Nikt dotąd tak rzetelnie i zasadniczo nie ocenił Moltmanna jak Danielewicz” - z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM Conv.

 
rozwojjdemogra_big.jpg

Izydor Sobczak (red.)
ROZWÓJ DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
Rok wydania 2009
Objętość 300 s.

34,00 zł

Praca stanowi cenną pomoc dydaktyczną dla studentów: politologii, socjologii czy administracji, ale zainteresuje również osoby zajmujące się praktyką życia społeczno-gospodarczego i politycznego kraju, województwa, powiatu, wszystkich, którym nieobojętne są tendencje i prognozy rozwoju demograficznego w regionie pomorskim.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej szczegółowo omówiono zagadnienia demograficzno-społeczne województwa pomorskiego, druga zaś odnosi się do wybranych kwestii demograficznych i społecznych w piętnastu „starych” krajach Unii Europejskiej. Zawiera też krótkie opracowanie dotyczące regresu demograficznego u naszych sąsiadów: w Rosji i na Ukrainie.

 
gospodarka.jpg

Beata Możejko (red.)
GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W PAŃSTWACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Rok wydania 2008
Objętość 184 s.

20,00 zł

Praca zbiorowa poświęcona różnorodnym problemom gospodarczym i społecznym w państwach Unii Europejskiej. Omawiane są w niej takie zagadnienia, jak: rola regionu Morza Bałtyckiego w rozwoju UE, gospodarka morska w Polsce na tle uwarunkowań europejskich, fundusze inwestycyjne, e-learning na uczelniach europejskich, system ubezpieczeń emerytalnych czy mniejszości narodowe.

 
internet.jpg

Praca zbiorowa
SPOŁECZNE KONTEKSTY INTERNETU
IMPLIKACJE DLA EDUKACJI
Rok wydania 2008
Objętość 126 s.

20,00 zł

Artykuły zebrane w tym tomie to próba naukowego rozpoznania i analizy nowego zjawiska w sferze społecznej, zwłaszcza w dziedzinie społecznego komunikowania się, jakim jest Internet. „Ze względu na różnorodność społeczno-internetowych zagadnień teksty zostały wybrane według pewnego rodzaju pedagogicznego klucza, tak by wprost lub pośrednio zazębiały się z pedagogicznym myśleniem bądź były bodźcem do dalszych rozważań pedagogicznych” – piszą autorzy wstępu.

 
4_GWSH-0308.jpg

Urszula Świętochowska
ZJAWISKA PATOLOGICZNE W ROZWOJU DEMOKRACJI
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
Rok wydania 2008
Objętość 109 s.

18,00 zł

Książka stanowi kompendium wiedzy zarówno z zakresu patologii cywilizacyjnych związanych z rozwojem systemu demokratycznego na świecie, jak i z zakresu samej teorii demokracji jako modelu ustroju państwowego. Autorka omawia rozmaite koncepcje demokracji oraz różne czynniki i uwarunkowania o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym, które determinują jej rozwój. Wielość koncepcji, wariantów systemu demokratycznego służy, jak podaje autorka, „próbie określenia modelu globalnego na miarę XXI wieku”. Pomoc dydaktyczna dla studentów politologii!

 
polityka-spoleczna-7_0_b.jpg

Witold Turnowiecki
POLITYKA SPOŁECZNA
Rok wydania 2008
Objętość 226 s.

20,00 zł

Podręcznik przygotowany został z myślą o studentach politologii, socjologii oraz pedagogiki społecznej i – jak pisze autor we wstępie – ma „pomóc młodym i studiującym w poznaniu i zrozumieniu różnorodności, jak i zmienności współczesnej rzeczywistości socjalnej”. Do szczegółowych zagadnień omawianych w ramach książki należą między innymi: polityka rodzinna, polityka mieszkaniowa, polityka ochrony pracy, polityka ochrony zdrowia, system zabezpieczenia społecznego, patologia społeczna, polityka ochrony środowiska, powiązania problematyki społecznej z problematyką gospodarczą. Pozycja niezbędna jako wprowadzenie do dziedziny polityki społecznej!

 
1_Chodubski.jpg

Andrzej Chodubski, Adriana Frączek, Beata Słobodzian (red.)
KOBIETY W ŻYCIU KULTUROWYM POLSKI I ŚWIATA
Rok wydania: 2012
Objętość: 288 s.

37,00 zł

Książka dotyczy ról pełnionych przez kobiety w życiu kulturowo-cywilizacyjnym, postrzeganych w różnym czasie i przestrzeni. Wyobrażenia o rolach społecznych kobiet i mężczyzn, kształtowane w długim procesie dziejowym, nie przystają do wymogów współczesności, a przede wszystkim do podstawowego wyzwania demokratycznego świata – wolności i wyboru. Uleganie stereotypom wartości te ogranicza oraz prowadzi do nierównego traktowania jednostek, a w tym do naruszania ich niezbywalnej godności.

 
2_Szymaniak.JPG

Jadwiga Szymaniak
WYKŁADY Z PEDAGOGIKI SZKOLNEJ
WYBRANE ZAGADNIENIA I PRZYKŁADY
Rok wydania: 2011
Objętość: 260 s.

24,00 zł

Opracowanie powstało na bazie aktualnych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i w innych krajach. Autorka przytacza liczne przykłady konkretnych rozwiązań w pracy szkolnej. We wstępie R. Stachowskiego czytamy: „(…) prezentowane w wykładach w sposób nadzwyczaj kompetentny wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej są odzwierciedleniem poglądów najbardziej znaczących autorytetów w świecie humanistyki na takie podstawowe dla pedagogiki szkolnej terminy jak: wychowanie, kształcenie, nauczanie i uczenie się”.

 
3_Bielicki.jpg

Roman Bielicki
KULTUROTECHNIKA RESOCJALIZACYJNA
UŻYTECZNOŚĆ JEJ METOD W OPINII PERSONELU PENITENCJARNEGO
Rok wydania: 2010
Objętość: 134 s.

25,00 zł

Osiągnięciem efektu resocjalizacyjnego jest przemiana tożsamości indywidualnej i społecznej jednostki nieprzystosowanej społecznie przez wychowawcze stymulowanie rozwoju jej struktur poznawczych i twórczych oraz wyposażenie jej w nowe indywidualne i społeczne kompetencje. Taki cel można osiągnąć przez odkrycie i rozwijanie potencjału oraz talentów wychowanka. Potrzebom resocjalizacyjnym tego rodzaju sprzyjają wszelkie działania kulturotechniczne, wykorzystujące przestrzeń kultury. Książka stanowi omówienie tych zagadnień, a także ma na celu ukazanie opinii personelu penitencjarnego o użyteczności resocjalizacyjnej różnych metodyk kulturotechnicznych oraz jego stosunku do tej orientacji resocjalizacyjnej.
Książka jest adresowana do osób zajmujących się pedagogiką, socjologią, psychologią, prawem, do praktyków penitencjarnych, kuratorów sądowych oraz osób stosujących metody kulturotechniczne w pracy.

 
4_Czajowski.JPG

Jacek Czajowski, Andrzej Kulig
KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWA
CZ. 1. ZASADY NACZELNE. WŁADZA USTAWODAWCZA.
WŁADZA WYKONAWCZA. WŁADZA SĄDOWA
Rok wydania: 2010
Objętość: 146 s.

12,00 zł

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z obowiązującym systemem organów państwowych. Stanowi on cenną pomoc zwłaszcza dla studentów administracji, ale może być wykorzystany również na innych kierunkach studiów (np. politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych).

 
_5_Kożyczkowska.jpg

Adela Kożyczkowska i Maria Szczepska-Pustkowska (red.)
CZŁOWIEK W SYSTEMIE POMOCY
KONTEKSTY I ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE
Rok wydania 2010
Objętość 380 s.

45,00 zł

Monografia jest dziełem osiemnastu autorów, którzy z różnych perspektyw przyglądają się problematyce edukacji i opieki. Stanowi cenne źródło wiedzy przede wszystkim dla pedagogów, psychologów i socjologów. Recenzent naukowy M. Nowak-Dziemianowicz: „Książka pokazuje, że zarówno szerokie, kulturowe, polityczne, ekonomiczne konteksty procesów opieki i pomagania, edukacji, jak i towarzyszące im, nieodłączne i nieredukowalne sprzeczności, napięcia i konflikty można i trzeba demaskować po to, żeby rozumieć. Wszakże rozumienie jest naszym sposobem bycia w świecie.”

 
_6_Budziński.jpg

Waldemar Budziński (red.)
TERAPIA I RESOCJALIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI SZKOLNYMI
Rok wydania: 2010
Objętość: 176 s.

37,00 zł

Książka przydatna zwłaszcza studentom pedagogiki i psychologii, teoretykom i praktykom w dziedzinie terapii i resocjalizacji osób z różnych względów nieprzystosowanych społecznie. Celem publikacji jest przedstawienie rozległej perspektywy psychospołecznych uwarunkowań życia i trudności napotykanych przez młodego człowieka zmagającego się przede wszystkim z problemami szkolnymi. Przeanalizowano wpływ warunków i wymagań społecznych na zachowanie oraz rozwój ucznia. Pokazano także przykłady trudnych sytuacji życiowych wymagających uwzględnienia aspektów biologicznych problemów psychospołecznych uczniów.

Autor artykułu: (kk)